Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα Green-4-Future. Είναι ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα που υποστηρίζει την ανάγκη για σύζευξης οικονομικών και περιβαλλοντικών κλιματικών στόχων. Μέχρι σήμερα, έχουμε ζήσει σε ένα κόσμο που εστιάζει στην επίλυση προβλημάτων αγνοώντας το γεγονός ότι χωρίς μία βιώσιμη βιομηχανική πολιτική και διαχείριση πρώτων υλών δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πετύχουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Το πρόγραμμα Green-4-future θα παρέχει σε φορείς που εργάζονται σε πανεπιστήμια, οργανισμούς εμπορικής ανάπτυξης, στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και σε θέσεις διαμόρφωσης αποφάσεων με μια πληθώρα εκπαιδευτικών εργαλείων για να μπορούν να προωθήσουν την Πράσινη Οικονομία στο μέλλον.

Το πρόγραμμα

Το Green-4-Future προτείνει τη δημιουργία μίας σειράς εκπαιδευτικού υλικού που θα συμβιβάζει τους οικονομικούς με τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους. Το έργο αποσκοπεί στην επανεξέταση του πλαισίου αναφοράς επιχειρηματικής εκπαίδευσης, EntreComp που αναπτύχθηκε από το Joint Research Centre (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη μετατροπή του σε ένα πλαίσιο Πράσινου Οικονομικού μοντέλου.

Πέραν της δημιουργίας του πράσινου πλαισίου αναφοράς επιχειρηματικής εκπαίδευσης EntreComp, το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης και υποστήριξης εκπαιδευτών ενηλίκων, όσον αφορά την κατανόηση επιχειρηματικών σχεδίων σε μια κυκλική οικονομία.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι εταίροι θα συνεργάζονται και θα παρέχουν εκπαιδεύσεις με Εκπαιδευτές τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης, για να αναπτύξουν τις δικές τους πηγές και δεξιότητες και να συμφιλιωθούν οι οικονομικοί με τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους. Όλο το υλικό θα είναι διαθέσιμο ως ανοικτό μαζικό διαδικτυακό μάθημα (MOOC Massive Open Online Courseware) στην πλατφόρμα Green-4-Future . Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα θα έχουν πρόσβαση, οι εκπαιδευτικοί, λειτουργοί εκπαίδευσης και ανάπτυξης, ακαδημαϊκοί, όπως και επιχειρηματίες. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, εταίροι από τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία θα βρίσκονται σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, λειτουργούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης, ακαδημαϊκούς, και επιχειρηματίες για να αναπτύξουν τις ικανότητές τους να συμφιλιώνουν την οικονομική με την περιβαλλοντική/κλιματική πρόοδο.

Για να σιγουρευτούμε ότι το πρόγραμμα θα ικανοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των συμμετεχόντων, θα πραγματοποιήσουμε ένα Ενδοϋπηρεσιακό σεμινάριο κατάρτισης στη Γερμανία το Φεβρουάριο του 2022. Επίσης, θα πραγματοποιήσουμε ένα εργαστήριο για επιχειρηματικά μοντέλα στην κυκλική οικονομία θα λάβει χώρα στη Γερμανία το Φεβρουάριο του 2023 όπου οι εκπαιδευτές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα διεθνές πρόγραμμα κατάρτισης.

Project Outputs

Το έργο Green-4-Future - Greening the EntreComp Framework για τον συνδυασμό οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής ασφάλειας, αντιμετωπίζει την επείγουσα ανάγκη συνδυασμού των οικονομικών δράσεων με περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι εταίροι του Green-4-Future συνεργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου για την παραγωγή του ακόλουθου καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού:

IO1 - Πλαίσιο πράσινου πλαισίου

Το πρώτο εκπαιδευτικό υλικό που προτείνεται από το έργο Green-4-Future είναι μια πλήρως αναθεωρημένη έκδοση του τρέχοντος πλαισίου EntreComp. Το πλαίσιο GreenEntreComp θα αναθεωρήσει τους σημερινούς 3 τομείς αρμοδιότητας, τις 15 ικανότητες και τα 442 μαθησιακά αποτελέσματα που απαρτίζουν την EntreComp και θα διασφαλίσει ότι αυτό το νέο GreenEntreComp αποτελεί τη βάση για τη μελλοντική κατάρτιση και ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με μια πράσινη προοπτική. Τα ακόλουθα στοιχεία του πλαισίου EntreComp «Ιδέες και ευκαιρίες», «Πόροι» και «Σε δράση», θα αντιμετωπιστούν για να διασφαλιστεί ότι το νέο πλαίσιο GreenEntreComp αντικατοπτρίζει τις βασικές αξίες βιώσιμης επιχειρηματικότητας που απαιτούνται στη σύγχρονη κοινωνία μας.   

IO2 - Επιχειρηματική μοντελοποίηση για επιχειρήσεις κυκλικής οικονομίας

Το δεύτερο εκπαιδευτικό υλικό που προτείνεται από το έργο Green-4-Future είναι ένα πρόγραμμα κατάρτισης για την προετοιμασία και την υποστήριξη των εκπαιδευτών ενηλίκων στην κατανόησή τους για τρεις ευρέως αναγνωρισμένες στρατηγικές μοντελοποίησης επιχειρήσεων κυκλικής οικονομίας, και συγκεκριμένα: το μοντέλο συν-δημιουργίας προϊόντων και υπηρεσιών, το μοντέλο βιώσιμης κατανάλωσης και το μοντέλο συνεργατικής ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης. 

IO3 - Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για καθηγητές ΕΕΚ

Αποτελούμενο από 35 ώρες μάθησης, το πρόγραμμα κατάρτισης στο πράσινο-4-future in-service μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς για την υποστήριξη της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Οι επαγγελματίες εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν το δικό τους φάσμα εκπαιδευτικών πόρων σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. 

IO4 -

Για την παροχή πρόσβασης στο φάσμα των εκπαιδευτικών πόρων από το έργο Green-4-Future, οι εταίροι προτείνουν ένα μαζικό ανοικτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC). Λόγω της διαδικτυακής φύσης του πόρου, οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο υλικό των smartphones, των κινητών συσκευών ή των υπολογιστών τους.

Partners

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Η έναρξή του έγινε το Σεπτέμβριο του 2020 και θα διαρκέσει μέχρι τον Αύγουστο του 2023. Συμμετέχουν εταίροι από 9 χώρες και πιο συγκεκριμένα από τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. 

News

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3

Newsletter 4

Συμμετοχή στο έργο

Για συμμετοχή και υποστήριξη στο έργο, παρακαλώ βρείτε μας στο Facebook:  https://www.facebook.com/Green4Future.Project/

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-DE02-KA202-007429

elGreek